Select Page

Política de privadesa

1 – Objecte i Informació General.

El present Avís Legal i de privacitat (en endavant: «Avís legal»), regula l’accés i ús de la pàgina web www.joanlaporta.cat (en endavant, “la Web”), que Joan Laporta Estruch, posa a disposició dels usuaris (en endavant el / els “Usuari (s)”). Les dades de Joan Laporta Estruch són els següents:

Denominació: Joan Laporta Estruch

N.I.F .: 35062738C

Domicili: Diagonal, 469 6è 1ª 08036 Barcelona

Correu electrònic: [email protected]

Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús del web. No obstant això, la utilització d’espais o serveis continguts a la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, s’han de complir igualment les condicions que corresponguin les quals s’han d’informar degudament.

Joan Laporta Estruch, es reserva el dret d’en qualsevol moment completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualsevol altres condicions generals o particulars, entenent-se que la mera publicació d’aquests canvis a la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al portal, abstenint-se de fer ús de la web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2- Drets i obligacions de l’Usuari.

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús vigents en cada moment, de manera que aquests han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per a l’accés als serveis de la web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per a contractar.

La utilització dels serveis oferts a la web implica que l’usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís Legal del web.

La informació i imatges que l’usuari proporcioni han d’estar directament relacionades amb l’objecte de la petició, suggeriment o reclamació i s’abstindrà de comunicar qualsevol dada, imatge o informació que sigui constitutiva d’una infracció legal. Així mateix, s’abstindrà d’utilitzar aquestes vies de contacte per a l’enviament de qualsevol tipus de contingut contrari a la moral i als l’ordre públic. L’Usuari que accedeix a la web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin en cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què es tracti. Així, l’Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració dels continguts del web, a excepció de les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o funcionament.

Joan Laporta Estruch, podrà suprimir o suspendre l’accés a la web a l’Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi a Associació per a la Candidatura de Joan Laporta i la Seva Junta Directiva a les Eleccions per a la Presidència del FCB de 2021, o algun dels seus membres.

3- Exclusió de Responsabilitat.

Joan Laporta Estruch es reserva el dret a interrompre l’accés a la web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Joan Laporta Estruch no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Pàgina, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

Joan Laporta Estruch no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de Servei del web o per causes de força major o Cas Fortuït.

Així mateix, Joan Laporta Estruch no es responsabilitza el contingut pujat per l’Usuari, sent aquest últim l’únic responsable de qualsevol dany i / o responsabilitat que pogués derivar-se.

4- Propietat Intel·lectual i Industrial. Hiperenllaços.

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altre signe o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la web són propietat de Joan Laporta Estruch o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com autors o titulars dels drets, així com també podran ser utilitzats pels titulars degudament autoritzats per Joan Laporta Estruch.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Joan Laporta Estruch o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils previstes en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (en endavant el “Hiperenllaç”) hauran de comptar amb l’autorització expressa de Joan Laporta Estruch i complir les condicions següents:

  • L’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del web, o a punt concret que Joan Laporta Estruch;
  • No es crearà un frame sobre les pàgines web del Web;
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Joan Laporta Estruch, els seus directius, persones i els seus productes;
  • No es declararà ni es donarà a entendre que Joan Laporta Estruch ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç;
  • Excepció feta d’aquells que formin part de la mateixa Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Joan Laporta Estruch.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Joan Laporta Estruch i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Joan Laporta Estruch dels seus continguts o serveis.

5- Protecció de Dades.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Joan Laporta Estruch

C.I.F .: 35062738C

Adreça postal: Diagonal, 469 6è 1ª 08036 Barcelona

Correu electrònic: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les sol•licituds d’informació realitzades a través de la pàgina web www.joanlaporta.cat (incloent queixes i reclamacions) i, si escau, enviar-li comunicacions informatives i comercials, a usuaris que vulguin esdevenir voluntaris per col•laborar amb la candidatura de Joan Laporta i recollida de signatures per a la mateixa candidatura.

Fins quan conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre resultin necessaris per a la correcta gestió de la sol•licitud realitzada, un cop finalitzada la gestió i si no hi ha base legal que justifiqui continuar amb el tractament de les dades, aquests seran degudament bloquejades per a la depuració de les possibles responsabilitats legals que dependran de la sol•licitud realitzada.

En cas d’haver sol•licitat l’enviament de comunicacions comercials electròniques, les dades es conservaran mentre no se sol•liciti la seva supressió per l’usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis de la pàgina web www.joanlaporta.cat serà necessari que l’usuari empleni els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits, podria implicar una incompleta atenció de la sol•licitud requerida.

L’usuari haurà de comunicar a Joan Laporta les seves dades personals actuals perquè la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades seran comunicades a Joan Laporta Estruch i en aquells casos que siguin necessaris en virtut d’una obligació legal. Així mateix, l’informem que utilitzem els serveis de la plataforma Mailchimp per a l’enviament de comunicacions comercials. L’entitat Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) allotja les dades dels seus clients a servidors situats als Estats Units d’Amèrica, no obstant això ofereix les garanties requerides per la normativa a l’estar adherida a l’acord Privacy Shield.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També podrà sol•licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de joanlaporta.cat o sol•licitar-ho mitjançant l’enviament de correu electrònic [email protected]

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es – C / Jorge Juan, 6 de Madrid).

6- Cookies.

En relació a les cookies li preguem que consulti la nostra “Política de cookies”

7- Llei Aplicable.

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegui la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).